Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fjord-folket.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fjord-folket.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fjord-folket.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
Vedtægter – fjord-folket.dk

Vedtægter for Fjordfolket

Naturpark Randers Fjords Ildsjæle

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Fjordfolket (det tilstræbes, at vi stadig synliggør, at vi er Naturpark Randers Fjords Ildsjæle)

Foreningen harhjemsted i Randers og NorddjursKommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at øve indflydelse på Naturparkens udformning, drift og udvikling samt understøtte en bæredygtig udvikling til gavn for naturen og området.

Tage initiativer og skabe rammer for en bred vifte af aktiviteter, der fremmer kendskabet til og benyttelsen af Naturpark Randers Fjord på en bæredygtig måde. Være med til at sikre information og formidling af viden om områdets natur- og kulturværdier.

Have særlig fokus på involvering og inddragelse af frivillige i Naturpark Randers Fjords udvikling og drift.

Øge kendskab og viden om Naturpark Randers Fjord både blandet foreningens medlemmer, lokalsamfund og brugere.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved melemskontingent og tilskud fra foreninger, fonde og private. Et eventuelt overskud skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

§ 4. Medlemskab:

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver person, husstand, eller forening, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmerne er forpligtet til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent til foreningens konto senest 30 dage efter påkrav pr. e-mail.

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens drift forestås af en bestyrelse.

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i april måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  5. indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
  7. Valg af formand (direkte valg) øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Inviterede har ikke stemmeret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer.

Personligt medlemskab har 1 stemme

Husstands medlemskab har 2 stemmer.

Forenings medlemskab har 2 stemmer.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal (gælder ikke personvalg), med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside og ved særskilt mail til de enkelte medlemmer, med mindst tre ugers varsel.

I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indstendte forslag fremgå af hjemmesiden og være sendt per mail til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdesgrupper.

Formanden udsender dagsorden forud for møderne.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling;

Ekstraordinær generalforsamling afholder, hvis bestyrelsen besluttet det, eller hvis mindst 1/4 del medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning;

Bestyrelsen består af 7+2 personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved den første generalforsamling vælges 7 medlemmer samt 2 suppleanter. De 4 for en periode á 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Suppleanter vælges altid for 1 år ad gangen.

Suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder – suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.

§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke.

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlinger.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens bedlemmer er til stede.

Foreningens formand er født medlem af Naturparkrådet. Det andet medlem af Naturparkrådet kan udpeges af bestyrelsen, og det tilstræbes at dette medlem ikke kommer fra samme kommune som formanden.

§ 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen, og være forsynet med revisionspåtegning.

Regnskabet fremlægges af kasserer, og skal godkendes af generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 12. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand, kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§ 13. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 15. Eksklusion

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som vetægtsændring. Det medlem, der ønskes ekskluderet, har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

§ 16. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer.

Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved ophør skal evt overskud anvendes til almennyttige formål, der tjener samme formål som foreningen har som grundlag eller henstår på konti i de to kommuner til etablering af en forening med samme formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. august 2013.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 3. april 2014

Underskrevet bestyrelsen:

Frank Christensen, Alexander Møller, Åse Christiansen, Tommy Sendal, Michael Mouret, Helmuth Nielsen, Knud Julius Knudsen.